GIBS Logo

GERTRUDE OCH IVAR PHILIPSONS STIFTELSE!

DET SATSNINGSOMRÅDE ”UNGDOM- KULTUR – INTEGRATION” SOM GÄLLT SEDAN 2010 UTSTRÄCKS ATT OMFATTA YTTERLIGARE TRE ÅR – 2014-2016.

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har sedan sin tillkomst 1960, dels lämnat stöd till behövande, dels delat ut stipendier eller på annat sätt stött kunskapsutveckling och vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot barn och unga (se “Om Stiftelsen”).

Ansatsen har varit bred, på senare år med en tyngdpunkt inom de konstnärliga och humanistiska områdena. I samband med att Stiftelsen 2010 firade sitt 50-års jubileum beslöt styrelsen att under de närmsta åren inrikta huvuddelen av sin verksamhet mot satsningsområdet “Ungdom – Kultur – Integration”. De motiv som varit vägledande för styrelsens beslut redovisas på annat ställe på hemsidan (Se pdf ordförandens anförande).

Under 2015 har bidrag inom satsningsområdet på totalt 1,7 MSEK utbetalats till 14 större och mindre projekt.

Parallellt härmed har 420 000:- utbetalats till behövande i olika delar av landet.

Slutligen har 22 stipendier inom konstnärliga och humanistiska områden på totalt 517 000:- delats ut.

För bidragsgivningen 2016 gäller följande:

  • Inom satsningsområdet “Ungdom – Kultur – Integration” prioriteras program eller projekt med inriktning mot och involverande äldre barn (c:a 12 – 18 år). En precisering av krav på ansökan inom satsningsområdet har gjorts, se mer om detta under fliken ”Satsningsområde”.
  • Ett antal stipendier på 10.000 kr – 30.000 kr med inriktning mot konstnärliga och humanistiska områden kommer att delas ut.
  • 420.000 kr har avsatts för socialt stöd till behövande (Individuell prövning och fördelning handhas av Föreningen FVO).

Logga in