GIBS Logo

BildMakarna Gertrude och Ivar Philipson skapade år 1960 den stiftelse som bär deras namn. Deras önskan var främst att hjälpa och stödja ungdomar till en bra utbildning, att bistå fattiga och sjuka samt att stödja vetenskaplig forskning.

Stiftelsens bidrag under de första åren avsåg huvudsakligen stöd till utbildning, främst i form av individuella stipendier. Stiftelsens första större anslag (1962-1969) avsåg stöd till forskning; skapandet av Perinatala Forskningslaboratoriet, numer ordinarie institution vid Uppsala Universitet.

Den nuvarande styrelsen har i linje härmed valt att även fortsättningsvis tillgodose stiftelsens ändamål såväl genom individuella stipendier och bidrag till organisationer, som med satsningar på projekt av strategisk betydelse för en verksamhet som bedöms förtjäna kraftfullt stöd från stiftelsen.

Förutom det stöd till särskilt behövande som vår Stiftelse bedrivit sedan starten och som senare år haft en omfattning av 600.000:- per år, har vi de senaste åren genomfört bl.a. följande strategiska satsningar:

Under åren 1985-1987 stödde vi Musikaliska Akademiens satsning Den Gustavianska Operan med 500.000:-.

Åren 1989-1992 stödde stiftelsen projektet ”Vård i livets slutskede” med 1,2 MSEK. Stödet möjliggjorde för personal i vården att utveckla kunskap inom ett då föga känt område.

Under tre år med början 1989 svarade vi genom SIDA med 685.000:- för stipendier till forskare i de baltiska länderna.

Vi stödde med 1,2 MSEK under flera år med början 1996 en forskare för inventering av Nationalmusei ikonsamling samt ett internationellt vetenskapligt seminarium 2002. Samlingen finns dokumenterad i katalogen Icons, Nationalmuseum 2004.

Under åren 1997–2002 stödde vi med totalt 4 MSEK projekt vid Umeå Universitet och Kungliga Vetenskapsakademien för utveckling av skolans matematikundervisning. Vi finansierade också mellan 1999 och 2006 Kungl. Vetenskapsakademiens s.k. Ingvar Lindqvistpriser till lärare i matematik och naturvetenskap och till dessa lärares skolor med totalt 1,8 miljoner kronor.

VadstenaAkademien erhöll under tre år med början 2001 stöd på totalt 750.000:- för utveckling av opera för barn.

Föreningen Livstycket i Tensta erhöll åren 2003–2006 bidrag på totalt 850.000:- för textil designutbildning för unga invandrarkvinnor.

Inom ramen för en satsning mot antisemitism och främlingsfientlighet har Svenska Kommittén mot Antisemitism erhållit ett bidrag på 220.000:- för att tillsammans med Forum för Levande Historia och Anne Frank House utveckla ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan.

Stiftelsen har under senare år bidragit med 100.000:- årligen för att med bidrag på 5.000.- stödja 20 små skolbibliotek och skolor utan bibliotek i stockholmsregionen att köpa in böcker så att eleverna kan delta i Bokjuryn, där skolbarn bedömer.

Moderna Museet genomförde inför sitt 50-årsjubileum 2008 ett forskningsprojekt, som redovisar museets tillkomsthistoria och framväxt. Stiftelsen har stött detta projekt sedan starten 2004 med totalt 1.250.000:-

Vi medverkade till att Batsheva Dance Company och deras föreställning Kamuyot kom till Sverige, något som lett till att Riksteatern i samarbete med Batsheva vid två tillfällen skapat internationella grupper med unga dansare, där även några svenskar ingått. Under 2007/2008 och 2009/2010 gav de båda grupperna c:a 180 föreställningar med engagerande möten mellan dansare och skolbarn i skolor över hela Sverige. Vid den senast avslutade turnén fanns också förskolebarnen med. Totalt beräknas över 50.000 personer ha sett de delvis interaktiva föreställningarna. Vi har allt i allt bidragit med 2,3 MSEK för att möjliggöra för svenska skolbarn att möta dansarna och med dem uppleva Kamuyot.

Parallellt med alla dessa satsningar har stiftelsen årligen delat ut stipendier till begåvade eller engagerade ungdomar, såväl som svar på individuella ansökningar, som inom ramen för samlade projekt, typ Unga Forskare och en av stiftelsen i samarbete med Musikaliska Akademien anordnad pristävling för unga musiker. Omfattningen av stipendieutdelningen varierar från år till år beroende på hur stiftelsens förmögenhet utvecklas och på vilka av stiftelsens större satsningar som samtidigt pågår.

Stiftelsen har totalt delat ut i storleksordningen 2,5 MSEK årligen. Hur stor summan kommer att bli i framtiden hänger givetvis samman med hur stiftelsens förmögenhet utvecklas.


Logga in