GIBS Logo

OBSERVERA

Stiftelsen ser över och kommer att förändra sitt arbetssätt under hösten 2022. Vi tar därför inte emot några nya ansökningar inom satsningsområdet för närvarande. Nedanstående text beträffande satsningsområdet är därför inte helt aktuell och kommer att ändras.

STIFTELSENS SATSNINGSOMRÅDE FÖR ÅREN 2021- 2023

Unga vuxna, ett öppet samhälle, demokratifrämjande aktiviteter, social integration och kritiskt tänkande

SYFTE

Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse ser som ett av sina främsta mål att bidra till ett demokratiskt samhälle präglat av öppenhet, respekt för mångfald, tolerans och fruktbar samlevnad mellan människor oavsett deras kulturella och sociala bakgrund.

Det öppna samhället kännetecknas bland annat av att vara en demokrati med yttrandefrihet, politiska friheter och transparens med lagstadgad respekt för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Med social integration avses den sociala process genom vilken en person kommer att ingå som en med övriga delaktiga likvärdig part i en sammanhängande social enhet, samtidigt som personens egen personliga och kulturella integritet bevaras.

Stiftelsen Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse utlyser härmed anslag för projekt som syftar till att underbygga och stärka unga människors förutsättningar att agera aktivt för dessa värden i samhället.

MÅLGRUPP

Stiftelsens avsikt är att stödja projekt och program som inriktas mot människor i deras mest formativa period vad gäller samhälls- och människosyn, från de sena tonåren till den etablerade vuxendomen. Projekt­ansökningar bör vara inriktade mot denna åldersgrupp och innebära att personer inom denna ålderskategori direkt involveras i projekten.

PRIORITERINGAR

Stiftelsen prioriterar ansökningar till projekt och verksamheter som syftar till att stödja civic education dvs. målgruppens möjligheter att bidra och vara aktiva i samhällets utveckling i enlighet med satsningsområdets syften.

Sammanfattningsvis prioriterar stiftelsen projekt och program som:

1. är inriktade på att bidra till att förstärka och utveckla det öppna samhället med vad det innebär av frihet för individen och respekt för människor med annan bakgrund och livsorientering än den egna.

2. är inriktade på att bidra till att främja den sociala integrationen i samhället.

3. innebär att projektdeltagarna aktivt engageras i kulturella, konstnärliga och/eller bildningsfrämjande verksamheter som kan bidra till att utveckla deras kreativa talanger och förutsättningar för kritiskt tänkande.

4. bygger på samarbeten mellan civilsamhället, privat och offentlig sektor samt har potentialen att vara skalbara.

 

STIFTELSENS BEDÖMNING UTGÅR FRÅN FÖLJANDE KRITERIER:

Ansökans relevans i förhållande till satsningsområdet

 • Kan projektet sägas främja de fyra ovanstående punkterna?
 • Omfattar projektet kulturella, konstnärliga och/eller bildningsfrämjande verksamheter?
 • Vilka unga vuxna inriktas projektet mot? Vilken roll har de i projektet?

Ansökans kvalitet

 • Är projektets utgångspunkter, valda metoder och procedurer väl motiverade och klart beskrivna? Hänger de väl samman?

Projektets genomförbarhet

 • Är projektets målsättningar realistiska? Kan de förväntas bli uppnådda inom angivna tids- och kostnadsramar?
 • Är uppföljning och utvärdering väl genomtänkt?

Projektets kostnader

 • Är kostnaderna rimliga i förhållande till förväntade resultat?
 • Vilken del utgör det sökta bidraget i projektets totalkostnad?
 • Finns det en balans mellan olika kostnader i förhållande till syftet?

DIN ANSÖKAN:

Ansökningar om projekt- och programstöd får utöver eventuella bilagor, som bör begränsas till antal och i omfång, högst omfatta 3 A4-sidor.

Projektstöd sökes för ett år åt gången och beviljas i högst tre år för ett och samma projekt.

I ansökan skall följande 12 frågor besvaras:

 1. Vad är projektets namn?
 2. När förväntas projektet påbörjas?
 3. När förväntas projektet avslutas?
 4. Vad är projektets beräknade totala kostnad? Budget ska bifogas.
 5. Hur stort belopp ansöks det om från GIPS och hur kommer resten att finansieras?
 6. Vad är projektets syfte och hur väl sammanfaller det med stiftelsens satsningsområde?
 7. Vem ska medverka i projektet?
 8. Hur är det tänkt att projektet ska genomföras?
 9. Vem är projektansvarig?  (med fullständiga kontaktuppgifter)
 10. Vilka kvalifikationer har den projektansvarige för att genomföra detta projekt?
 11. Hur ska projektet följas upp och utvärderas?
 12. Vilka eventuella ytterligare upplysningar har relevans för bedömningen av denna projektansökan?

OBS – se nedan

Stiftelsen ser över och kommer att förändra sitt arbetssätt under hösten 2022. Vi tar därför inte emot några ansökningar för närvarande.


Logga in